Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Płońsku

 

Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku zgodnie z treścią art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U.01. 98. 1070/ i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych / Dz. U. z 2002, Nr 187, poz. 1564/ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych osobiście, a wobec kuratorskiej służby sądowej - za pośrednictwem kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej. W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd. Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków / Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46/.

 

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:
- skarga może być złożona osobiście lub pisemnie, także w formie elektronicznej,
- w razie złożenia skargi ustnie przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę oraz przyjmujący zgłoszenie,
- na żądanie wnoszącego skargę lub wniosek przyjmujący potwierdza wniesienie skargi,
- skargi i wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
- jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącego do uzupełnienia w terminie dni 7 z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania,
- skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,
- prezes sądu okręgowego w razie stwierdzenia uchybień może polecić osobom za nie odpowiedzialnym usunięcie uchybień oraz przyczyn ich powstawania ,
- skargę załatwia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi skarżący jest zawiadamiany.

 

Skargi i wnioski są przyjmowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Płońsku:
- w każdy poniedziałek od godz.8 do godz.16;
- drogą elektroniczną na adres: adm@plonsk.sr.gov.pl , boi@plonsk.sr.gov.pl
- listownie

Drukuj informację