Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Lekarze sądowi

Lekarze sądowi

Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2008 r.
Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu Okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sadowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. (art.2 ustawy)
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. ma nieposzlakowaną opinię,
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
7. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. o przestępstwo związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
9. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Płońsku  prowadzi Prezes Sądu Okręgowego w Płocku.
Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydanie zaświadczenie w wysokości 80 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).
Wykaz lekarzy upoważnionych do wydawania zaświadczeń na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby (Dz. U. Nr 110, poz. 1049).

 

Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Płocku, stan na dzień 1 stycznia 2017r.

 

Ustawa z dnia 15.06.2007 roku o lekarzu sądowym

 

Wzór umowy

 

Ustawa z dnia 29.02.2008 roku o zmianie ustawy o lekarzu sądowym

 

Wzór umowy

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r.

Drukuj informację